Stichting Belangenbehartiging inzake Hoogwaterbescherming Milsbeek, Middelaar,

Ottersum, Plasmolen en Ven-Zelderheide1Limburg 29 mei 2020. Het Limburgs Parlement: In de statencommissievergadering  Limburg 28 mei  bleek dat een meerderheid niets zag in onderwaterzetting van de dorpen in de zogenaamde ‘Lob van Gennep’.  

zienswijze Antoniusstraat VZ.college.gennep.2020.07.05.pdf Gelderlander 30-8-20.pdf

29 mei 2020 De gemeentelijke politiek in Mook en Gennep houdt zich nog altijd op de vlakte. Hooguit wordt er hier en daar gevraagd om betere communicatie tussen de projectgroep en de bewoners .. Maar ja, als het na een jaar,  met een website, een FB pagina, met krantjes en folders, met informatieavonden, keukentafelgesprekken, omgevingswerkgroepen, ‘werkateliers’ en klapstoelenmeetings op de dijk nog niet lukt, dan moet men misschien concluderen dat de snode plannen bij vele bewoners eerder in het water dan in goede aarde zijn gevallen.

Er is een uitzondering in de Gennepse politiek: PvdA-er Luc Brouwers schreef op de FB pagina van de PvdA het volgende:

Luc Brouwers PvdA FB.pdf

18 juni 2020 schreef minister Van Nieuwenhuizen een brief aan de Tweede Kamer, waarin zij de beslissing aankondigt dat de wettelijke status van rivierbedding voor het Limburs binnendijks gebied  straks komt te vervallen, dus ook voor “Lob van Gennep”.  De minister meent namelijk dat iedereen langs de Maas recht heeft op gemoedsrust en leefbaarheid. De gemeentes hier brengen het bericht met vreugde omdat men meent straks minder beperkingen te krijgen voor uitbreidingen…Helaas blijft het hier toch waterberging in het kader van het integrale Maassysteem.


Die wettelijke status van rivierbedding (1996) vervalt. Die status die zo belangrijk was voor de projectgroep ‘Lob Van Gennep’ omdat de zogenaamde ‘waterbergende functie”, eraan verbonden was, die functie die zo nodig moest worden verbeterd.

MAAR de waterbergende functie is van de status losgekoppeld en blijft!

 

De vijf dorpen tussen Gennep en Mook mogen straks onder water worden gezet omdat stroomafwaarts langs de meanderende Maas voorbij Grave dan minder of helemaal niets aan de dijken hoeft te worden gedaan (dus besparing!) en dientengevolge het “bijzonder dijklandschap” aldaar kan worden behouden.

Dus ja, de NOODZAAK van deze twee “waterbergingen” is hiermee wel duidelijk…En tot zover voorlopig de gelijke rechten op leefbaarheid en gemoedsrust.

Op 29 juni heeft de Stichting Belangenbehartiging Hoogwaterbescherming voor onze dorpen samen met VLO (Verontruste Lob Ondernemers) richting minister gereageerd op de brief van 18 juni, met kopie aan de betrokken gemeentelijke colleges en raadsleden. Van het ministerie kwam er een ontvangstbevestiging.  

brief aan minister.2020.06.28.pdf beleidsuitwerking-rivierbed-maasvallei-en-vka-thorn-wessem.pdf

6 juli 2020 schreef SBH een brief aan de Gemeente Gennep, met een zienswijze ten aanzien van woningbouw in het gebied. Dit naar aanleiding van een misverstand dat was ontstaan door een artikel in de Gelderlander over een bouwproject in Ven-Zelderheide. In dit artikel werd abusievelijk de indruk gewekt dat de stichting tegen woningbouw in het gebied zou zijn. Dit is dus niet het geval, de stichting wees er slechts op dat er volledige en heldere informatie moet zijn voor toekomstige bewoners als het gaat om de ‘waterbergingsfunctie’ van het gebied.

30 aug. 2020 verscheen er een artikel in de Gelderlander waarin stond dat Ntdv/SBH ‘nu vooral tegen waterberging is in het gebied’. Hierbij dient te worden opgemerkt dat destijds algemeen m.n. het schuifplan veel aandacht trok, maar dat in de zienswijze van Ntdv toen ook al expliciet stond vermeld:

geen waterberging en reguliere normdijken’ (Zie op deze website de link onderaan pagina Waar gaat het om?).  

Verslag OWG 27aug. 2020.pdf

1 sept. 2020. Op 27 aug.jl was er een bijeenkomst van 6 omgevingswerkgroepen. In de nieuwsbrief van de projectgroep was er al heel snel een terugblik te zien, maar inmiddels is gebleken dat die terugblik van de hand van de projectgroep niet geheel volledig is. Hier is een verslagje gemaakt door een van de aanwezigen. Van een andere aanwezige werd al vernomen dat het ‘echt nergens over ging’, dat er geen antwoord werd gegeven op vragen, dat door de projectgroep niet gereageerd werd op opmerkingen en dat de sfeer onder de bewoners gespannen was.

091459.PDF reactie.sbh.zienswijze.pdf

Het gaat er SBH in dit geval alleen om dat de Gemeente Gennep haar toekomstige kopers en huurders er voortaan heel duidelijk op wijst dat  het gebied is aangewezen als waterberging. Voor schade door opzettelijke onderwaterzetting kan men zich niet verzekeren en er is van te voren van overheidswege niets voor geregeld. Er zal achteraf  hooguit sprake kunnen zijn van een tegemoetkoming in de schade.(Zoals men dat ook in Groningen heeft geregeld)

8 sept. 2020 kwam het antwoord op onze brief van 6 juli aan de gemeente Gennep  

Vrijdag 2 oktober 2020 verstuurde de projectgroep ’Lob van Gennep’ een persbericht en nieuwsbrief met de mededeling dat men op grond van de gegevens nu mogelijk zal gaan voor de optie ‘reguliere dijken’ (1:300 dus). Het zou zijn gebleken dat er met reguliere dijken alhier, de waterstand stroomafwaarts met 7 cm wordt verlaagd. Eerder dacht men nog aan een waterstandsverhoging bij dit alternatief…    

20201001 Persbericht tussenresultaat Lob van Gennep DEF.pdf

Reactie op de tussentijdse mededeling van de Stuurgroep ‘Lob van Gennep’.

Op 2 oktober 2020 werd bekend dat nieuwe berekeningen in eenzelfde richting wijzen, namelijk het alternatief ‘Reguliere Dijken’. Bij dit alternatief worden de dijken verhoogd en versterkt conform de minimale wettelijke waterveiligheidsnorm. Dus daarmee lijken de alternatieven met de verlaagde drempels en de schuif van de baan. Dat is op zich reden tot vreugde, maar we plaatsen hier als SBH wel enige kanttekeningen bij, zoals bijvoorbeeld de plannen bij de brug tussen Gennep en Oeffelt

reactie.sbh.lvg.2020.10.05.pdf !

Nieuws!

SBH


Waar gaat het om?

Hoe nu verder?


Contact

Op 5 november jl. was het programma Code Rood over het klimaat  op NPO3. Daar kwam het project “Lob van

Gennep” aan de orde. (Eerst even wat reclames en dan vanaf 5 min. 44)

De projectgroep ‘Lob van Gennep’  meldde recent dat de ‘minister heeft gekozen’ voor reguliere dijken. De ontwerp-voorkeursbeslissing ligt ter inzage.

Belanghebbende kunnen indien gewenst  t/m 22 juli weer een zienswijze indienen.

Dat gaat de SBH zeker doen.    

De_ontwerp_voorkeursbeslissing_Lob_van_Gennep_def.pdf De zienswijze van SBH dd. 22 juli 2021 pag.5 pag.1 pag.2 pag.3 pag.4 pag.6