Het was natuurlijk wel verdacht dat de overheid speciaal in dit gebied een dergelijke campagne met een projectteam op touw zette om de mensen te vertellen dat het hier ‘veel veiliger’ zou gaan worden, maar de aap kwam snel uit de mouw!

De stuurgroep (bestaande uit vertegenwoordigers van ministerie, rijkswaterstaat, de betrokken provincies, waterschappen en gemeentes) had behalve het waterveiliger maken van het gebied, nog twee doelstellingen voor dit gebied te hebben geformuleerd maar heel het informatiecircus bleek in feite te gaan over doelstelling 2! (Doelstelling 3 gaat namelijk slechts over het opleuken van het gebied en zgn. ‘meekoppelkansen’ voor de gemeentes)

 

Er kwam een website ‘Lob van Gennep’ en een facebookpagina met dezelfde naam en vervolgens werden in de dorpen (Middelaar, Plasmolen, Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide)  informatieavonden, omgevingswerkgroepen, inloopmiddagen, keukentafelgesprekken en vervolgens ‘werkateliers’(?) georganiseerd en zelfs gezellige bijeenkomsten met klapstoelen op de dijk.

 

Het projectteam leek vooral bezig om de noodzaak van de tweede doelstelling aan te tonen - de waterbergende functie dus. Men vertelde bijvoorbeeld dat ons gebied al ‘van oudsher tot de bedding van de Maas behoorde. Dit is geologisch-historisch onjuist. Men vertelde ter ondersteuning van dit argument ook dat het gebied al vaak was overstroomd in het verleden. Echter, tot zover is na te gaan bleef het gebied de afgelopen twee eeuwen - zelfs zonder dijken - voor het overgrote deel droog! Tenslotte wees men er nadrukkelijk op dat ons gebied (sinds 1996) ‘juridisch’ tot de winterbedding van de Maas behoort. En dat laatste was inderdaad een feit, maar deze wettelijke status was absoluut niet gebaseerd op de praktijk.

Voor de verbetering van de zgn.‘waterbergende eigenschappen’ van onze dorpen werden in het voorjaar van 2019 verschillende opties gepresenteerd, die in de loop van 2019 nogal aan verandering onderhevig waren, maar de enige die echt overeind bleef was: ‘de regelbare waterinlaat’, in de volksmond ‘de schuif’ genoemd.


De projectgroep vertelde aan de bewoners dat waterberging alhier noodzakelijk was voor de veiligheid stroomafwaarts, zoals voor de bescherming van regio Den Bosch, die was immers veel dichter bevolkt.


MAAR:

Uit de eigen MIRT-rapporten bleek echter dat die zgn noodzaak eerder een keuze was: door onze dorpen als waterberging te gebruiken, zou dat stroomafwaarts bij hoogwater 13 cm schelen. Maar toen werd ook duidelijk waar het ECHT om ging: men zou stroomafwaarts langs de meanderende Maas minder of zelfs geen dijkwerkzaamheden hoeven te verrichten’, DUS het betekende een aanzienlijke besparing van kosten en moeite, en men kon dan stroomafwaarts meteen over een afstand van ca. 20 km van de totaal 200 km bedijkte Maas, ‘bijzonder dijklandschap’ behouden. Dat laatste had met name te maken met een verspreide 20 km aan dijkhuisjes, omdat die zonder dijkverhoging/verzwaring/ verlegging hun oorspronkelijke band met de rivier konden behouden.


Tot zover dus die ‘noodzaak’ mbt stroomafwaarts: er zijn daar geen mensenlevens mee gemoeid, en voor droge voeten zou men daar zelf ook maatregelen kunnen nemen. Bewoners ontdekten later ook dat de beschermingsnorm stroomafwaarts ook nog eens aanzienlijk (t.w. 1:3000) hoger was dan in het dijkvak 54 tussen Gennep en Mook!


Dit viel allemaal niet goed bij de bewoners hier, er kwamen veel vragen en protesten, zoals het burgerinitiatief

Neetegendevloedgolf, er werd online een petitie gestart en een handtekeningenactie op papier in de dorpen, maar de projectgroep bleef vasthouden aan de waterbergende functie en de ‘verbetering’ daarvan. De eigen gemeentes (Mook en Gennep) hielden zich erg stil. De rol van de gemeentes is sowieso zeer vaag. Ze zijn als democratisch gekozen afgevaardigden van de bewoners ook vertegenwoordigd in de stuurgroep, maar vertelden vervolgens dat ze niets te vertellen hebben! Tot zover de democratische inbreng! Misschien wentelden de gemeentes zich al in de zgn ‘meekoppelkansen’. De meeste politieke partijen hielden zich nog steeds angstvallig stil op het gemeentelijk pluche. Alleen iemand van de PvdA in Gennep sprak zich helder uit tegen waterberging. D66 in Gennep meende slechts dat er niet goed werd gecommuniceerd. In Mook ging de politiek nog steeds voor de ‘veiligste’ oplossing voor de dorpen….

    

De projectgroep moest het over een andere boeg gooien in een poging om draagvlak te krijgen voor de inrichting als waterberging, maar ook als het ging over De SCHUIF, die toch wel opvallend naar voren werd geschoven. Dus kwam men toen met het verhaal dat het met een schuif hier heel erg veilig zou zijn, veel en veel veiliger dan reguliere wettelijke normdijken. De schuif en aangrenzende dijken zouden hoger zijn dan de normdijken dus het water langer tegenhouden. De normdijken hebben hier nu (volgens de vorige norm) een statistische overstromingskans van 1/250 jaar en dat zou straks - conform de laatste waterwet van jan. 2017- 1/300 jaar moeten worden. MAAR, met een schuif in de dijk zouden we hier dus nog veel veiliger zijn! Hoe precies werd nog niet echt duidelijk.


Maar het was onzin om te beweren dat een schuif in een hogere dijk voor ons gebied veiliger zou zijn dan wettelijke normdijken. De overstromingskans heeft alleen te maken met de hoogte en de stevigheid van de dijken, en een schuif zou er echt alleen komen om op zeker moment open te kunnen zetten en nergens anders voor en het openen van een schuif zou beslist anders verlopen dan een overstroming van de dijk!

 

De stuurgroep liet/laat de bewoners ‘meedenken’, ideeën en zienswijzen inbrengen. Dat is namelijk de verplichte procedure voor ingrijpende plannen als deze. Zo werd/wordt de suggestie gewekt dat de bewoners invloed hebben op de uiteindelijke gang van zaken, maar dat viel tegen. De inbreng via zienswijzen mocht namelijk alleen betrekking hebben op het begrensde grondgebied dat men als ‘Lob van Gennep’ betitelde. Dit terwijl het project ‘Lob van Gennep’ zelf juist uitsluitend was bedacht vanwege effecten buiten dit grondgebied.

Keer op keer bleek dat het projectteam vooral gericht bleef op het verbeteren van de ‘waterbergende werking’ van onze dorpen en op het creëren van draagvlak voor de eigen favoriete oplossing: de schuif. En daarvoor haalde men echt alles uit de kast: De benadrukte veel kleinere overstromingskans werd wel ‘eens per 1000 jaar’ in geval van een schuif, en werd uiteindelijk zelfs opgekrikt tot ‘eens in de 3000 jaar’! Na kritische vragen hierover, werd verteld dat de aanliggende dijken dan ook nog extra verhoogd zouden worden.

 

Kritische inwoners vroegen zich natuuurlijk ook af waar we hier al die extra veiligheid toch aan zouden verdienen? We hebben tussen Gennep en Mook immers maar wettelijk recht op 1:300! en dan krijgen we ‘zomaar’ 1:3000 aangeboden! Voor niets gaat de zon op tenslotte…

Eens in de 3000 jaar… , ja hoor, totdat de schuif open zou gaan natuurlijk en wanneer dat ‘eens’ zou zijn, misschien al wel in 2022, wie het weet mag het zeggen. Het projectteam benadrukte in dit verband de aanwezigheid van een streng protocol en ook het feit dat de schuif niet gebruikt zou worden in geval van een calamiteit. Niemand repte over kwetsbaarheid van het systeem door bv. menselijk handelen, door haperende mechanica, en kwetsbaarheid op het vlak van ICT. Bovendien zitten er straks weer andere mensen op het bekende pluche, bestuurders die weer anders kunnen beslissen vanwege andere prioriteiten en een andere definitie van een ‘calamiteit’ zouden kunnen hanteren.

   


SBH-Ntdv - Waar gaat het om?

terug

div. links

SBH-Ntdv - Waar gaat het om? LINKS veranderende opties

meer info over de opties